KBT står för kognitiv beteendeterapi.

Kognition kan förenklat beskrivas som tankemönster och terapi betyder behandling. KBT handlar om hur tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner kan påverkas sinsemellan i olika riktningar. De kan på olika sätt vara hjälpsamma men ibland också bli hindrande för hur vi vill leva livet.

KBT har god evidens, beforskad med gott resultat, vid t.ex. ångest och depression och rekommenderas av Socialstyrelsen.

Det man börjar med i KBT är att undersöka vilka förändrings-/problemområden den som söker terapi vill ha hjälp med och sen komma underfund med

  1. Vad som är hindrande
  2. Vad som kan vara nya funktionella sätt vid yttre händelser och inre reaktioner
  3. Få hjälp med att träna ”på det nya”

I KBT använder man sig av olika tekniker, som t.ex. att uppmärksamma automatiska tankar och tankefällor, för att hitta alternativa tankar som är mer sanna och hjälpsamma. Man arbetar med önskvärda beteendeförändringar och exponering, d.v.s. att varsamt utsätta sig för och vänja sig vid situationer som man vill kunna hantera.

En strävan är att förändra det vi vill och kan förändra och kunna förhålla oss bättre till det vi ej kan förändra.

KBT kan ses som ett paraply som spänner över olika metoder. Här är mycket förkortat några exempel.

Mindfulness: En metod och ett förhållningssätt för att kunna fokusera på ”nuet” utan att bli överväldigad av vad som pågår inom eller omkring sig.

ACT (acceptance and commitment therapy)

  1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet
  2. Ta konkreta steg (beteenden) för att gå framåt i den riktning man vill

Compassionfokuserad terapi:

Utveckla mer självmedkänsla och mindre ”inre kritiker”.

Kunna ”trygga” och leda sig själv för att få bättre balans mellan krav/prestation och återhämtning.

Jag är medlem i och auktoriserad av sfKBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier och BTF, Beteendeterapeutiska föreningen.

Mer information

sfKBT BTF Socialstyrelsen